UL Ustaw Ligę - Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Ustaw Ligę” (dalej „Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu jest WELL TOMEK, z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Władysława Łokietka 15/25, posiadająca numer REGON 364381282 i numer identyfikacji podatkowej NIP 8272274483 (dalej: „Organizator”).
  3. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej https://ustawlige.com (dalej: „Strona“) w dniach od 18.08.2020 r. do 21.12.2020 r.
  4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  6. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do przeprowadzenia Konkursu, udostępniania strony internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienia laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”) oraz zorganizowania wydania nagród (dalej: „Nagrody”) Laureatom Konkursu.
 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
   1. podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie (dotyczy również konta portalu społecznościowego),
   2. hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie (jeśli nie nastąpiło logowanie przez konto portalu społecznościowego),
   3. podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) unikalnego pseudonimu wybranego przez użytkownika, zespołu oraz państwa, któremu się kibicuje.
  3. W Konkursie zabronione jest posługiwanie się określeniami zawierającymi wulgaryzmy, zwroty obelżywe bądź w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami. W stosunku do Uczestnika naruszającego powyższy zakaz Organizator może zażądać zmiany określonej nazwy lub zaprzestania posługiwania się wyżej wskazanymi zwrotami. Organizator może w takim wypadku samodzielnie zmienić określoną nazwę lub opis powiązany z Uczestnikiem, usunąć ww. przedmiot z Konkursu lub wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
  4. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do Nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do Nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych nagrodami przez ww. osoby, nagroda za zajęcie określonego miejsca przysługuje Uczestnikowi znajdującemu się w następnej w kolejności w określonej klasyfikacji, który spełnia warunki Regulaminu odnośnie przyznawania Nagród.
  5. Jeden Uczestnik może przystąpić do Konkursu (zarejestrować i aktywować Konto oraz spełnić warunek prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego) tylko 1 (jeden) raz. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie 5 drużynami. Rejestracja wszystkich drużyn Uczestnika musi odbyć się na jednym Koncie.
  6. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta zgłoszone w trakcie Konkursu na kolejne edycje, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.
 3. PRZEDMIOT KONKURSU
  1. Przedmiotem Konkursu jest wybieranie wirtualnych zespołów piłkarzy na bazie zestawów meczów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 (tj. Kolejki 1-14) (dalej: „Rozgrywki”).
  2. Konkurs składa się z 14 kolejek (dalej: „Kolejki”), a szczegóły dotyczące każdej z nich znajdują się w wykazie kolejek Konkursu.
  3. Wybór oraz podział meczów Rozgrywek na Kolejki jest wykonywany przez Organizatora i widoczny jest w wykazie meczów Konkursu.
 4. REJESTRACJA DRUŻYNY
  1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu.
  2. Wzięcie udziału w Konkursie jest w pełni darmowe i następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika oraz następnie:
   1. podanie nazwy swojej drużyny (dalej: „Drużyna“). W rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu widoczne będą nazwa Drużyny i pseudonim Uczestnika Konkursu, podany podczas rejestracji;
   2. podanie imion i nazwisk 15 (piętnastu) piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej, stanowiących skład drużyny Uczestnika Konkursu (dalej: „Skład”);
   3. podanie imion i nazwisk 11 (jedenastu) piłkarzy Składu zgłoszonego do danej Kolejki Konkursu, według zasad opisanych w paragrafie V Regulaminu – Zgłaszanie Składu;
   4. wskazanie dwóch wybranych do Składu i zgłoszonych do danej Kolejki piłkarzy jako kapitana Składu oraz jego zastępcy.
  3. Organizator udostępnia na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji Uczestników na określoną Kolejkę, zawierającą umowną wartość każdego piłkarza oraz ich przynależność do jednej pozycji (bramkarz, obrońca, pomocnik albo napastnik). Lista transferowa może ulegać aktualizacjom co Kolejkę, a zmiany w niej dotyczą zespołów rozgrywających swoje spotkania w danej kolejce (dalej: „Zespoły”), wprowadzenia nowych piłkarzy, a także ewentualnych korekt cen piłkarzy.
  4. Liczba wybranych przez Uczestnika piłkarzy z jednego Zespołu nie może przekroczyć w jednym Składzie limitu graczy z jednego zespołu - 3 piłkarzy.
  5. Do Składu Uczestnik kupuje piłkarzy w układzie: 2 (dwóch) bramkarzy, 5 (pięciu) obrońców, 5 (pięciu) pomocników i 3 (trzech) napastników.
  6. Uczestnik może zmieniać Skład Drużyny przed każdą kolejką Konkursu na zasadach opisanych w ust. 3.-6. powyżej.
 5. ZGŁASZANIE SKŁADU
  1. Uczestnik zgłasza Skład do gry, kupując do Składu 15 (piętnastu) piłkarzy, a następnie wybierając spośród nich 11 (jedenastu), którzy tworzyć będą podstawową jedenastkę Składu.
  2. Do czasu zamknięcia danej Kolejki, którego czas każdorazowo określony jest przez Organizatora na Stronie, Uczestnik może dowolnie ustawiać i zmieniać układ piłkarzy w Składzie, jak również dokonywać transferów, czyli kupować i sprzedawać piłkarzy, którzy znajdują się na liście transferowej Kolejki, przy zachowaniu budżetu i limitu piłkarzy z jednego zespołu w Kolejce.
  3. Do czasu zamknięcia pierwszej Kolejki (rozpoczęcia jej pierwszego meczu) można dokonać dowolnej liczby transferów bez żadnej prowizji punktowej.
  4. Dla następnych Kolejek liczba transferów bez prowizji punktowej określona jest w wykazie Kolejek Konkursu. Każdy transfer powyżej tej liczby to minus 4 punkty. Prowizja transferowa odejmowana jest od wyniku punktowego Kolejki, której transfery dotyczą.
  5. W przypadku niewykonania przez Uczestnika żadnych zmian w Składzie w terminie przewidzianym na zgłaszanie Składów do danej Kolejki, Drużyna zostaje zgłoszona do Kolejki w Składzie zgłoszonym w kolejce poprzedniej.
 6. ZASADY PUNKTACJI
  1. Punkty przyznawane są piłkarzom z listy transferowej na podstawie ich rzeczywistych dokonań w trakcie meczów Rozgrywek.
  2. Liczba punktów uzyskanych przez Drużynę Uczestnika Konkursu jest równa sumie punktów uzyskanych przez Składy w poszczególnych Kolejkach.
  3. Na liczbę punktów uzyskanych przez Skład w danej Kolejce składają się punkty piłkarzy wybranych przez Uczestnika do podstawowej jedenastki Składu, uwzględniając niżej wymienione zasady dotyczące punktacji Kapitana, Zastępcy Kapitana oraz rezerwowych Składu.
  4. Punkty przyznawane są jedynie tym piłkarzom, którzy wzięli udział w meczu, przy czym piłkarz musi wystąpić w meczu minimum 60 minut (w zaokrągleniu do minuty w górę) aby otrzymać punkty za mecz bez straty bramki lub stracić punkty za bramki stracone.
  5. Jeśli w zgłoszonym przez Uczestnika Składzie znajdzie się piłkarz, który nie wystąpił w meczu danej Kolejki, punkty dla Drużyny zdobywa w jego miejsce pierwszy rezerwowy piłkarz (z najniższym numerem porządkowym), który spełnia warunek zachowania dozwolonej formacji.
  6. Piłkarz otrzymuje punkty za:
   1. Za występ w meczu:
    • przez 60 minut i więcej: 2 punkty,
    • przez mniej niż 60 minut: 1 punkt.
    w zaokrągleniu do minuty w górę, z zastrzeżeniem, że liczą się minuty meczu, a nie rzeczywiste minuty czasu gry piłkarza, tzn. że w przypadku, gdy zmiana piłkarza następuje w doliczonym czasie gry, minutą zmiany jest ostatnia minuta regulaminowego czasu gry danej połowy.
   2. Gole. Każdy kolejny gol piłkarza jest nagradzany taką samą liczbą punktów. Każdy gol bramkarza jest wart 8 punktów, obrońcy 6 punktów, pomocnika 5 punktów, a napastnika 4 punkty. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest golem (czy też może golem samobójczym zawodnika drużyny przeciwnej), sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   3. Asysty. Przez asystę rozumiemy takie zagranie piłkarza, po którym inny zawodnik strzeli gola (strzelec może wykonać drybling). Każda kolejna asysta piłkarza jest nagradzana taką samą liczbą punktów. Każda asysta bramkarza jest warta 6 punktów, obrońcy 4 punkty, pomocnika 3 punkty, a napastnika 3 punkty. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest asystą, sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   4. Asysty+. Przez asystę+ rozumiemy:
    • zagranie piłkarza, po którym zawodnik drużyny przeciwnej zdobył bramkę samobójczą,
    • zagranie piłkarza, po którym bramkarz drużyny przeciwnej odbił piłkę, a następnie do bramki dobił ją inny zawodnik drużyny piłkarza,
    • zagranie piłkarza, po którym piłka odbiła się od słupka/poprzeczki, a następnie do bramki dobił ją inny zawodnik drużyny piłkarza,
    • zagranie piłkarza, po którym inny zawodnik drużyny piłkarza zdobył bramkę strzałem "na dwie raty", pierwszym odbitym przez bramkarza przeciwnika lub od słupka/poprzeczki, a drugim do bramki.
    Każda kolejna asysta+ piłkarza jest nagradzana taką samą liczbą punktów. Każda asysta+ bramkarza jest warta 3 punkty, obrońcy 2 punkty, pomocnika 2 punkty, a napastnika 2 punkty. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest asystą+, sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   5. Czyste konto drużyny, czyli mecz bez straconego gola – bramkarze 4 punkty, obrońcy 4 punkty, pomocnicy 1 punkt, zastrzeżeniem, że zawodnik musi przebywać na boisku minimum 60 minut, aby otrzymać punkty za czyste konto.
   6. Wywalczenie rzutu karnego, czyli bycie sfaulowanym w polu karnym przez rywala lub inne wymuszenie na rywalu spowodowanie rzutu karnego (np. przez zagranie przez rywala piłki ręką), co doprowadza do podyktowania rzutu karnego – bramkarze, obrońcy, pomocnicy i napastnicy - wszyscy 2 punkty.
   7. Obronę rzutu karnego, czyli odbicie strzału z rzutu karnego przez bramkarza lub zawodnika z innej pozycji, pełniącego funkcję bramkarza – wszyscy 5 punktów, gdzie:
    • strzał niecelny wykonawcy rzutu karnego (w słupek/poprzeczkę lub nie w światło bramki) nie jest traktowany jako obrona rzutu karnego przez bramkarza.
    • w przypadku, gdy bramkarz obronił rzut karny, lecz jeden z zawodników drużyny przeciwnej (strzelec lub inny zawodnik) wykazał się refleksem i dobił piłkę do bramki, bramkarz otrzymuje punkty za obronę rzutu karnego, jednocześnie tracąc punkty za straconego gola.
   8. Obronę przez bramkarza każdych 3 strzałów w meczu (liczonych na podstawie oficjalnych statystyk organizatora rozgrywek) - 1 punkt dla ww. bramkarza.
  7. Piłkarz traci punkty za:
   1. Stratę gola przez drużynę. Za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej, bramkarze i obrońcy otrzymują minus 1 punkt.
   2. Żółtą kartkę (wszyscy zawodnicy) - minus 1 punkt.
   3. Czerwoną kartkę (wszyscy zawodnicy) - minus 3 punkty, gdzie:
    • dwie żółte kartki, w konsekwencji czerwona, oznaczają łącznie minus 3 punkty,
    • bezpośrednia czerwona kartka oznacza minus 3 punkty,
    • jedna żółta kartka oraz bezpośrednia czerwona kartka, oznaczają łącznie minus 4 punkty.
    Dotyczy wszystkich kartek zapisanych w protokole meczowym.
    Kartki otrzymane przez piłkarzy podczas ich pobytu na ławce rezerwowych nie są wliczane do punktacji, chyba że taki piłkarz przebywał wcześniej na boisku lub wejdzie na nie przed zakończeniem spotkania.
   4. Gola samobójczego (wszyscy zawodnicy) - minus 2 punkty. W przypadku strzału w słupek/poprzeczkę, gdzie następnie piłka odbiła się od bramkarza lub innego zawodnika drużyny broniącej i wpadła do bramki, taki strzał traktowany jest jako asysta+, a odbicie od broniącego zawodnika jako gol samobójczy. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest golem samobójczym, sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   5. Spowodowanie rzutu karnego, czyli zagranie ręką we własnym polu karnym lub faul w polu karnym, co doprowadziło do podyktowania rzutu karnego (wszyscy zawodnicy) - minus 2 punkty.
   6. Niewykorzystany rzut karny (wszyscy zawodnicy) - minus 2 punkty, gdzie:
    • w przypadku, gdy bramkarz obronił rzut karny lub strzał trafił w słupek/poprzeczkę, lecz wykonawca wykazał się refleksem i dobił piłkę do bramki, piłkarz nie otrzymuje minusowych punktów, lecz punkty przyznawane za normalnego gola,
    • w przypadku, gdy bramkarz obronił rzut karny lub strzał trafił w słupek/poprzeczkę, lecz inny zawodnik drużyny atakującej wykazał się refleksem i dobił piłkę do bramki, wykonawca otrzymuje minusowe punkty za niewykorzystany rzut karny i nie otrzymuje punktów za asystę+, a strzelec gola otrzymuje punkty przyznawane za normalnego gola,
    • w przypadku, gdy wykonawca celowo wykonał rzut karny w sposób niezakończony golem, tj. wykonał podanie do innego zawodnika zamiast strzału, a podanie to zakończyło się bezpośrednio golem innego zawodnika, wykonawca nie otrzymuje minusowych punktów, otrzymuje punkty za asystę, a strzelec za gola,
    • w przypadku, gdy wykonawca celowo wykonał rzut karny w sposób niezakończony golem, tj. wykonał podanie do innego zawodnika zamiast strzału, a podanie to nie zakończyło się bezpośrednio golem innego zawodnika, wykonawca otrzymuje minusowe punkty za niewykorzystanie rzutu karnego,
    • w przypadku, gdy wykonawca celowo wykonał rzut karny w sposób niezakończony golem w ramach gestu fair play, wykonawca nie otrzymuje minusowych punktów za niewykorzystanie rzutu karnego, a punkty za wywalczenie i spowodowanie tego rzutu karnego również nie zostają naliczone. O tym, czy dane zagranie było gestem fair play, decyduje Organizator,
  8. Piłkarz wskazany przez Uczestnika jako Kapitan zgłoszonej do danej Kolejki Drużyny zdobywa podwójną liczbę punktów, także w przypadku zdobycia ujemnej liczby punktów. W sytuacji, gdy w danej kolejce ligowej Kapitan Drużyny nie wystąpi w meczu, podwójną liczbę punktów zdobywa Zastępca Kapitana. Jeżeli zarówno Kapitan jak i Zastępca Kapitana nie wystąpią w meczu, żaden piłkarz w Drużynie nie zdobywa podwójnej liczby punktów.
  9. Każda drużyna w konkursie otrzymuje do wykorzystania dwa talony transferowe: Dzika Karta i Wolny Strzał, a także dwa talony taktyczne: Ławka Gra i Potrójny Kapitan.
  10. Każdy talon może zostać użyty jeden raz w czasie edycji. Niewykorzystane talony przepadają po zakończeniu konkursu.
  11. Drużyna może aktywować jeden talon w obrębie kolejki. Talonów transferowych nie można użyć przed startem pierwszej kolejki.
  12. Użycie talonu powoduje w następnej kolejce specjalne efekty dla drużyny:
   • Dzika Karta - znosi prowizję punktową naliczoną drużynie za transfery przeprowadzone przed tą kolejką.
   • Wolny Strzał - znosi prowizję punktową naliczoną drużynie za transfery przeprowadzone przed tą kolejką. Wraz z rozpoczęciem kolejki skład drużyny wraca do stanu z kolejki poprzedniej.
   • Ławka Gra - dodaje punkty zdobyte w kolejce przez wszystkich zawodników rezerwowych do wyniku punktowego drużyny.
   • Potrójny Kapitan - zdobycz punktowa kapitana drużyny zostaje naliczona potrójnie, zamiast podwójnie. Jeśli kapitan nie wystąpi w kolejce, efekt talonu przechodzi na wicekapitana.
  13. W przypadku zmiany przez piłkarza przynależności klubowej, zostanie on zaktualizowany w Składach Drużyn dla aktualnej i przyszłych Kolejek oraz na liście transferowej. Jeśli zmiana skutkuje przekroczeniem limitu zawodników z jednego klubu, Skład nadal będzie punktował, lecz zatwierdzenie jakiejkolwiek zmiany w Składzie w przyszłości będzie wymagało dostosowania się do limitu.
  14. Punkty są przyznawane piłkarzom na podstawie statystyk piłkarzy opublikowanych na Stronie. W przypadku wydarzeń dających podstawy do zmiany punktacji już po zakończeniu danej kolejki, ostateczną decyzję w sprawie punktacji podejmuje Organizator.
 7. ZASADY KLASYFIKACJI
  1. Klasyfikacja generalna (klasyfikacja główna Konkursu) – obejmuje wszystkie Drużyny zgłoszone do Konkursu. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Drużyna zdobędzie największą łączną liczbę punktów w trakcie Kolejek konkursowych w Rozgrywkach.
  2. Klasyfikacja managerów – obejmuje wszystkich Uczestników Konkursu, gdzie na wynik managera w pojedynczej kolejce składają się punkty kolejki wszystkich Drużyn Managera. Zwycięzcą Klasyfikacji managerów zostaje Uczestnik, który zdobędzie najwyższą łączną sumę punktów w trakcie Kolejek konkursowych w Rozgrywkach.
  3. Klasyfikacja lig prywatnych – obejmuje wszystkie ligi prywatne zgłoszone do Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu może założyć 1 (jedną) ligę prywatną, stając się wówczas jej administratorem. Jedna drużyna może brać udział w maksymalnie 15 (piętnastu) ligach prywatnych. Zwycięzcą klasyfikacji lig prywatnych zostaje Uczestnik - administrator ligi prywatnej, której łączna suma punktów zdobyta w trakcie Kolejek konkursowych w Rozgrywkach jest najwyższa.
  4. Klasyfikacja kolejki drużyn – obejmuje wszystkie Drużyny zgłoszone do Konkursu. Zwycięzcą klasyfikacji kolejki zostaje taki Uczestnik, którego Drużyna zdobędzie największą liczbę punktów w trakcie pojedynczej Kolejki konkursowej w Rozgrywkach.
  5. Klasyfikacja kolejki managerów – obejmuje wszystkich Uczestników zgłoszonych do Konkursu. Zwycięzcą klasyfikacji kolejki managerów zostaje taki Uczestnik, którego 15 piłkarzy oraz piłkarz spełniający rolę kapitana zdobędą łącznie najwyższą sumę punktów w trakcie pojedynczej Kolejki konkursowej w Rozgrywkach.
  6. Klasyfikacja kolejki lig prywatnych – obejmuje wszystkie ligi prywatne zgłoszone do Konkursu. Zwycięzcą klasyfikacji kolejki lig prywatnych zostaje Uczestnik - administrator ligi prywatnej, której łączna suma punktów zdobyta w trakcie pojedynczej Kolejki konkursowej w Rozgrywkach jest najwyższa. Na ostateczną sumę punktów ligi prywatnej w danej Kolejce składa się suma wyników punktowych kolejki dziesięciu (10) najlepszych (w klasyfikacji generalnej) zapisanych do niej Drużyn różnych Managerów w momencie ostatecznego przeliczenia klasyfikacji Kolejki.
  7. Wszystkie drużyny i managerowie klasyfikowani są w klasyfikacjach miesiąca, gdzie dana Kolejka zalicza się do klasyfikacji tego miesiąca, w którym odbywa się pierwszy mecz danej Kolejki. Zasady klasyfikacji są analogiczne do wyżej wymienionych Klasyfikacji Konkursu.
  8. W przypadku gdy taką samą liczbę punktów w dowolnej klasyfikacji konkursowej uzyskały dwie lub więcej Drużyny/managerowie/ligi prywatne, o ich kolejności w tabeli decyduje Reguła Pierwszeństwa. Reguła Pierwszeństwa stanowi, że w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu w danej klasyfikacji decyduje data założenia odpowiedniej Drużyny/managera/ligi prywatnej w Konkursie (im wcześniej, tym wyższa pozycja).
 8. NAGRODY
  1. Organizator w czasie trwania Konkursu może oferować nagrody. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie. Oferowanie nagród nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu.
 9. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. Zasady przyznawania nagród zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie. Nie będzie to rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
  2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: WELL TOMEK, ul. Władysława Łokietka 15/25, 98-200 Sieradz, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
  3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
  4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
  5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.
 11. KONTAKT
  1. Kontakt z organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: WELL TOMEK, ul. Władysława Łokietka 15/25, 98-200 Sieradz; a także w formie elektronicznej: [email protected]
 12. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w trakcie Konkursu (dalej: „Dane”) jest WELL TOMEK, z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Władysława Łokietka 15/25, e-mail: [email protected], tel. +48880666366. (dalej: „Administrator”).
  2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
  3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: adres e-mail. W przypadku zwycięzców Konkursu przetwarzane są również dane w postaci: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, adres zamieszkania (dane wymagane do wydania nagrody).
  4. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzanie przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji Nagrody zgodnie z Regulaminem).
  5. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
  6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
  8. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: podmiotom kurierskim - w celu przekazania nagrody rzeczowej, podmiotom świadczącym usługi płatnicze - w celu przekazania nagrody pieniężnej.
  9. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu.
  10. Uczestnikom przysługuje prawo do:
   • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
   • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
   • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
   • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
   • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - a193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: [email protected]
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu lub Rozgrywek oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, niezależne od Organizatora. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji i wynikach Konkursu podejmuje Organizator.
  3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: [email protected] Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
  4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie lub zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z różną interpretacją punktów Regulaminu w różnych językach, wiążącą wersją Regulaminu jest wersja polska.
  8. Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2020 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
  9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
Aktualna: 11. kolejka
0 - 1 Koniec
2 - 1 Koniec
3 - 1 Koniec
0 - 2 Koniec
1 - 2 Koniec
1 - 0 Koniec
2 - 2 Koniec
0 - 1 Koniec
Wstępnie przeliczona    01 gru 01:27
Następna: 12. kolejka
-
-
-
-
-
-
-
-